Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§1
Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
2. Internetowy Serwis Pacjenta (dalej jako: „Serwis”) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://dammed.pl za pośrednictwem którego Pacjent może dokonać zamówienia Badań.
3. DAMMED – Centrum Zdrowia i Edukacji DAM-MED Damian Wojciechowski, ul. Stefana Żeromskiego 21-23, 62-800 Kalisz NIP: 6182052625, REGON: 389332143.
4. Pacjent – osoba fizyczna korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez DAMMED.
5. Badanie – świadczenie zdrowotne polegające na przeprowadzeniu badań laboratoryjnych realizowanych przez DAMMED, na podstawie zamówienia dokonanego przez Pacjenta za pomocą Serwisu.
6. Zamówienie – oświadczenie woli Pacjenta, stanowiące ofertę zawarcia z DAMMED, drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, umowy o świadczenie zdrowotne.
7. Użytkownik – Pacjent korzystający z Serwisu po zalogowaniu się przy użyciu Loginu i Hasła.
8. Login – adres poczty elektronicznej pacjenta służący do zalogowania się do Serwisu.
9. Hasło – indywidualne hasło dostępu do Serwisu. DAMMED nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika hasła do Serwisu jakiejkolwiek osobie trzeciej i/lub niewłaściwego zabezpieczenia hasła dostępu do Serwisu przed dostępem jakiejkolwiek osoby trzeciej.

§2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2017 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017, poz. 1219 ), a także ustawę Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) Określa on rodzaj, zakres i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb korzystania z Serwisu i Konta.
2. Regulamin dostępny jest w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
3. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Pacjenta aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej.
4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 3
Polityka Prywatności

1.  Pacjent poprzez wypełnienie formularza Rejestracji i zaznaczenie pola „Akceptuję” wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO” w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Zdrowia i Edukacji DAM-MED Damian Wojciechowski, ul. Stefana Żeromskiego 21-23, 62-800 Kalisz NIP: 6182052625, REGON: 389332143, zwany dalej także Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
3. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
a.    zawarcia umowy o świadczenie zdrowotne udzielane przez DAMMED na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane przez okres ważności konta internetowego, chyba że wcześniej Pacjent wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzysta z innych przysługujących Pacjentowi praw. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia usługi przewidzianej umową.
b.    wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za zamówienie,  prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia innych obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z m.in. ustawą
o rachunkowości przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku prawnego.
c.    dokonania niezbędnych zapisów w dokumentacji medycznej i przekazania jej Pacjentowi na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z ustawą o prawach pacjenta przez czas wskazany przepisami prawa.
d.    przechowania danych osobowych Pacjenta w bazie Pacjentów w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw przez okres przewidziany przepisami prawa.
e.    ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń wskazany prawem.
4. Wszystkie dane podane przez Pacjenta w trakcie składania Zamówienia oraz dane zawarte
w wynikach badań nie będą ujawniane osobom trzecim z zastrzeżeniem ust. 5, chyba że będzie to konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
5. Pacjent, jeśli przepisy prawa, m.in., ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie wskazują inaczej, ma prawo:
a.    dostępu do swoich danych osobowych,
b.    sprostowania swoich danych osobowych
c.    usunięcia swoich danych osobowych
d.    ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e.    wniesienia skargi do organu nadzorczego
f.    przenoszenia danych
g.    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,
h.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajdą przesłanki z art. 21 RODO.

6. Szczegółowe informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych przez stronę www.dammed.pl znajdziesz w Polityce prywatności.

§ 5
Rodzaj i zakres świadczonych usług

1. Za pośrednictwem Serwisu, DAMMED umożliwia Użytkownikowi zawarcie drogą elektroniczną umowy, o udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci wykonania Badań, które Użytkownik może następnie zrealizować w placówce DAMMED lub mobilnie – w miejscu wskazanym przez Użytkownika.
2. Korzystanie z funkcjonalności Konta jest nieodpłatne dla Użytkownika z tym, że DAMMED nie ponosi kosztów połączenia internetowego za pomocą którego Użytkownik łączy się z Serwisem.
3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://dammed.pl/cennik.
4.Szczegółowy wykaz oferowanych Badań oraz cennik dostępny jest pod adresem: stronę https://dammed.pl/cennik.
5. Cennik zawiera wszystkie opłaty, które Pacjent ponosi w związku z dokonanym zamówieniem. Tym samym DAMMED nie pobiera żadnych dodatkowych opłat, które nie zostały wskazane w cenniku, z wyjątkiem usługi mobilnej, za którą pobierana jest dodatkowa opłata w zależności od odległości miejsca świadczenia usługi.

§6
Zamówienia

1. Pacjent może składać zamówienia w Serwisie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Przed złożeniem pierwszego zamówienia Pacjent ma możliwość dokonania bezpłatnej procedury rejestracyjnej w celu utworzenia indywidualnego konta Pacjenta. Procedura ta wymaga uzupełnienia danych, bez ich uzupełnienia nie jest możliwe założenie konta, które jest pomocne przy złożeniu zamówienia na wybrane Badania. Założenie konta nie jest obowiązkowe, a istnieje możliwość złożenia zamówienie bez jego tworzenia. Wymagane dane:

 • e-mail – e-mail jest również loginem, który wraz z hasłem będzie umożliwiał zalogowanie się do konta,
 • imię – imię właściciela tworzonego konta,
 • nazwisko – nazwisko właściciela tworzonego konta,
 • PESEL- właściciela utworzonego konta,
 • opcjonalnie telefon komórkowy – telefon komórkowy właściciela tworzonego konta.

3. Po przeprowadzeniu procedury rejestracyjnej Pacjent otrzyma drogą mailową link aktywujący indywidualne konto Pacjenta.
4. Pacjent składa zamówienie po zalogowaniu się do indywidualnego konta Pacjenta, a następnie poprzez wybranie miejscowości oraz Placówki, w której chce zrealizować Badania. W kolejnym kroku pacjent wybiera Badania, którymi jest zainteresowany. Dodanie Badania do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Badaniem prezentowanym w Serwisie. Pacjent po skompletowaniu całości zamówienia potwierdza je poprzez wybranie przycisku „PRZEJDŹ DO PODSUMOWANIA”. Następnie składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do DAMMED, wybierając przycisk „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do DAMMED, Pacjent jest informowany o łącznej cenie za wybrane Badanie. Po złożeniu zamówienia Pacjent dokonuje płatności za Badania za pomocą systemu szybkich płatności Przelewy24 według opcji dostępnych w systemie.
5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia przez Pacjenta umowy o świadczenie usług
z DAMMED, polegających na wykonaniu Badań.
6. Po złożeniu zamówienia, DAMMED przesyła na podany przez Pacjenta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia.
7. Błędnie złożone lub nieopłacone zamówienie nie stanowi oferty zawarcia przez Pacjenta umowy o świadczenie usług z DAMMED.
8. Informacja o potwierdzeniu złożenia zamówienia jest oświadczeniem DAMMED o przyjęciu oferty, o której mowa w §6 Regulaminu i z chwilą jego otrzymania przez Pacjenta zostaje zawarta umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania Badania. Opłacenie zamówienia powinno nastąpić w przeciągu 24 godzin. Po upływie tego terminu nastąpi automatyczne anulowanie zamówienia.

§7
Płatności

1.Wszystkie ceny za oferowane Badania podane w Serwisie są cenami brutto. Informacje
o cenach podane w Serwisie są wiążące do czasu opublikowania ich zmiany w Serwisie.
2. Pacjent dokonuje płatności za Badania za pomocą systemu Przelewy24 (płatność online).
3. DAMMED nie pobiera żadnych dodatkowych opłat wynikających z powyższej formy płatności.

§8
Korzystanie z Badań

1. Po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu zamówienia przez DAMMED i dokonaniu przez Pacjenta płatności, chcąc zrealizować dane badanie, Pacjent powinien się skontaktować z DAMMED w celu umówienia terminu przeprowadzenia Badania.
2. Pacjent ma prawo zrealizować zamówione Badanie w ciągu 30 dni od otrzymania indywidualnego numeru zamówienia.

§10
Rozwiązanie umowy

1. Do czasu wykonania Badania, Pacjent ma prawo rozwiązać umowę o wykonanie danego Badania nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania indywidualnego numeru zamówienia oraz bez podania przyczyn. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie za pomocą
poczty e-mail pod adresem kontakt@dammed.pl
2. DAMMED gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Pacjenta w oświadczeniu o rozwiązaniu od umowy.
3. Pacjent ma możliwość złożenia reklamacji.

§11
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje mogą byś składane w następujący sposób:

 • drogą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@dammed.pl
 • listownie na adres:
  Centrum Zdrowia i Edukacji DAM-MED Damian Wojciechowski
  ul. Stefana Żeromskiego 21-23
  62-800 Kalisz

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
a.    dane pozwalające na identyfikację Pacjenta: login Pacjenta, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie),
b.    oznaczenie Pacjenta (imię, nazwisko) oraz opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji,
c.    określenie ewentualnych żądań Pacjenta
d.    wskazanie daty zaistnienia zdarzenia,
e.    numer rachunku bankowego – w przypadku żądania zwrotu płatności.
3. Reklamacje dotyczące wykonywanych Badań rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych. O jej wyniku Pacjent informowany jest listownie/pocztą elektroniczną.

§12
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o prawach konsumenta nie ma ona zastosowania
do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej; Dlatego też
w odniesieniu do niniejszego Regulaminu powyższej ustawy nie stosuje się.
3. Korzystanie z Serwisu oraz Konta w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku bez uprzedniej pisemnej zgody DAMMED jest zabronione.
4. DAMMED zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu zostanie Pacjentowi zakomunikowana. Jeżeli użytkownik nie akceptuje treści zmiany Regulaminu, może zakończyć korzystanie z Serwisu.